Terminologie simulační medicíny 

Simulace

Vzdělávací metoda, která nahrazuje nebo zesiluje reálné zkušenosti pomocí vytváření situaci, nebo prostředí, které umožní účastníkům zažít znázornění skutečné události pro účely praxe, vzdělávání, hodnocení, testování nebo získání pochopení fungování systémů či jiné lidské činnosti.

Simulační medicína

Simulační medicína je moderní způsob výuky ve zdravotnictví pomocí simulátorů. Lze ji definovat jako vzdělávání na základě imitace reálných věcí, situací a procesů.

Scénář

Popis simulace, který zahrnuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, jednotlivé body debriefingu, podrobný popis simulace, požadavky na zaměstnance, vybavení místnosti, simulátory, a instrukce pro provádění simulace. Zahrnuje rovněž skripty, kasuistiky, nebo algoritmy vytvořené pro účastníky. 


Klinický scénář 

Plán očekávaného a potenciálního dění vytvořený pro simulovanou klinickou zkušenost. Scénář obvykle zahrnuje kontext pro simulaci (nemocniční oddělení, pohotovost, operační sál, ambulanci, nemocnici atd.), participanty (jejich kvalifikaci), instruktáž, poznámky, cíle učení, instrukce účastníků, informace o pacientovi, podmínky prostředí, simulátory a jejich nastavení, příslušenství, rekvizity a pomůcky, systém hodnocení. Scénáře se mohou lišit v délce a složitosti v závislosti na cílech učení.

Debriefing

Instruktorem moderovaná činnost, která následuje bezprostředně po simulaci. Podporuje rozvoj klinického úsudku a schopnosti kritického myšlení. Poskytuje zpětnou vazbu o jejich výkonu a zároveň jsou diskutovány různé aspekty dokončené simulace.


Netechnické dovednosti

Kognitivní a interpersonální dovednosti, které jsou základem pro efektivní týmovou práci. Mezi ně patří situační povědomí, rozhodovací proces, komunikace, týmová práce a vedení týmu a rozdělení úkolů.

Technické dovednosti

Praktická znalost, dovednost a schopnost, která je nutná pro splnění určitého úkolu. Například provádění fyzikálního vyšetření.
 

High-tech simulace

Simulace využívající nejmodernější a špičkové technologie (audiovizuální technika, sofistikovaný pacientský simulátor).

Low-tech simulace

Provádění simulací s minimálním množstvím technických prostředků.

Human factors

Termín označující netechnické dovednosti, používaný spíše v anglosaské literatuře.

Crisis resource management (CRM)

Pojem převzatý z letectví (crew resource management). Schopnost transformovat znalosti a dovednosti do reálných krizových situací. Je to komplementární přístup založený na simulačním tréninku. Způsob, pomocí kterého se lze zaměřit na rozvoj základních bodů pro fungování teamu v kritické situaci. Zahrnuje těchto 5 principů: Rozpoznat, že jde o vážnou situaci a zavolat o pomoc. Uzavírat komunikační smyčku. Určit jasného teamleadera. Využít dostupné zdroje odpovídajícím způsobem. Couvnout a provést celkové zhodnocení situace.

Kongruence

Stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím. Shoda mezi přítomnými prožitky v organismu a jejich symbolizací, bez zkreslení.

Empatie

Též vcítění. Označuje porozumění emocím a motivům konání účastníka. Pro schopnost empatie s simulační medicíně je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.

Asistovaná reflexe

Proces podporovaný instruktorem během debriefingu, který posiluje kritické aspekty prožité zkušenosti a povzbuzuje účastníka k propojení teorie s praxí. Umožňuje participantům prozkoumat své nové zkušenosti s cílem vést je k jejich pochopení a ocenění. Dochází k integraci prožité situace, která má umožnit proces lepší volby nebo akce v budoucnosti.
 

Sebereflexe

Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich. Sebereflexe je měkká dovednost a základní předpoklad osobního rozvoje.

Dramaturgie

Přípravná činnost, která tvoří teoretický podklad pro vytvoření bezchybné simulace. Je prostředkem plánování, charakteristikou akce, metodou výběrů a načasování jednotlivých scénářů a akcí tak, aby bylo dosaženo co největšího účinku směrem k vybranému cíli.

Pacientský simulátor

Figurína s proporcemi člověka (nebo jeho částí) určená pro simulaci nebo vzdělávání ve zdravotnictví. Pacientské simulátory mohou mít různé úrovně imitovaných fyziologických funkcí (zvuky, hlasová interakce, pohyby, krvácení), které mohou být řízené pomocí počítače a software.  

K. Veselá, M. Stern et al