Teze SPSM

  1. PREAMBULE

Simulační medicína je významným příspěvkem v systému celoživotního vzdělání a odborné přípravě pracovníků ve zdravotnictví (především lékařů, zdravotních sester a zdravotnických záchranářů).

Simulační medicína je celosvětově již dlouhodobě součástí kurikula postgraduálního i pregraduálního medicínského vzdělávání. V ČR je doposud její postavení legislativně nejasné. SPSM usiluje o to, aby se simulační medicína stala součástí kurikula pregraduálního i postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v rámci ČR.

K uskutečnění vytyčených cílů je nezbytný vznik Simulačních center, která budou mít jasně stanovené prostorové, materiální, personální a programové vybavení.

2. Prostorové vybavení

Centra musí mít dostatečné prostorové standardy pro výuku. Znamená to minimálně jednu místnost pro simulační scénáře a druhou pro následný rozbor. Velikost musí odpovídat počtu předpokládaných účastníků kurzů.

3. materiální vybavení

V minimálním standardu materiálního vybavení centra je simulační figurína s možností simulací fyziologických i patologických parametrů s využitím progresivních počítačových scénářů a audiovizuální záznamová technika s možností přehrávání. Z medicínského přístrojového vybavení jsou to pak přístroje dle plánované simulované výuky (monitory vitálních funkcí, ventilátory, defibrilátory, endoskopy, laparoskopické věže, anatomické a funkční makety jednotlivých systémů, a podobně).

4. Personální vybavení

Instruktoři center musí mít osvědčené teoretické a klinické kompetence výuky předmětů, které vyučují. To platí pro lékaře, zdravotní sestry, jakož i pro ostatní zdravotnický personál. Nutný je praktický nácvik získávání zdrojů uprostřed krize (CRM) a komunikace v teamu. Vedoucím centra je instruktor s relevantními zkušenostmi v organizaci simulačních kurzů a manažerskými schopnostmi. Součástí centra je i technik specialista, který se má na starosti ovládání simulátorů a jejich údržbu. Odbornými garanty budou lékařské fakulty a certifikované instituce.

5. definování kurzů

Náplní kurzů jsou konkrétní problémové medicínské situace, které pomohou procvičit frekventantům kurzů jejich zvládnutí v reálném prostředí.

Počet frekventantů kurzu musí být takový, aby všichni aspoň jedenkrát během jednoho dne měli aktivní úlohu v průběhu simulace.

Poměr počtu instruktorů k účastníkům by neměl být větší než 1:6

Debriefing (rozebrání průběhu celého scénáře) je základním prvkem ve výuce v simulačním centru. Jeho průběhu je věnována maximální pozornost a instruktoři jsou v jeho vedení vzděláni. Během scénářů jsou rozvíjeny technické dovednosti, znalosti algoritmů zvládnutí kritických stavů a netechnické dovednosti frekventantů.